İLAN

İLAN

09 Mart 2018 09:51

İLAN

1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

İpsala Belediyesi mülkiyetinde bulunan Saraçilyas Mahallesi, 82 Ada, 1 no’lu Parsel üzerine uygulama projesine göre, konut ve Dükkan’ın kat karşılığı usulüyle inşaatının yapılması İşi’dir.

2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

İhale Dokümanı İpsala Belediyesinin, Saraçilyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No: 3 İpsala/EDİRNE adresindeki Fen İşleri Müdürlüğünde görevli Mehmet CENGİZ’den satın alınabilir veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale dokümanı satın alma bedeli 500,00 TL’sı dır.

3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale, İpsala Belediyesinin Saraçilyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanında hava muhalefeti olması durumunda İpsala Belediyesi Düğün Salonunda 16/03/2018 tarih ve Saat: 15:00’de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi (kapalı teklif usulü) gereğince İhale Komisyonunca (belediye encümeni) yapılacaktır.

4- Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:

İpsala İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 82 Ada, 1 no’lu Parsel üzerine Belediyesince hazırlanmış projesine uygun olarak konut ve dükkan yapılması işinin yaklaşık inşaat maliyeti (2018 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fiyatlarına göre) KDV hariç 4.706.802,98.-TL’sıdır. (Dörtmilyonyedialtıbinsekizyüzikiliradoksansekizkuruş)

İşin geçici teminatı bu tutarının % 3’ü olan 141.204,09.-TL (yüzkırkbirbinikiyüzdörttürklirasıdokuzkuruş)  TL’sı dır.

5- Tekliflerin hangi tarihe kadar nereye verileceği:

Teklifler ihale tarihinden 1 gün öncesi mesai bitimine kadar İpsala Belediyesinin Saraçilyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No: 3 İpsala/EDİRNE adresindeki Fen İşleri Müdürlüğünde görevli Mehmet CENGİZ’e teslim edilecektir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi (İpsala Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Saraçilyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No: 3 İpsala/EDİRNE) ile hangi işe ait olduğu (İpsala Belediyesi mülkiyetinde bulunan Saraçilyas Mahallesi, 82 Ada, 1 no’lu Parsel üzerine uygulama projesine göre, konut ve Dükkan’ın kat karşılığı usulüyle inşaatının yapılması İşi), isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin de yukarıdaki fıkrada belirtilen sürede Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

6- İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:

6.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

6.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

6.1.b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

6.1.c) İdareye toplam şerefiye bedeli en yüksek olan bağımsız bölümlerin verildiğini gösterir, örneği ihale dokümanı içinde yer alan teklif mektubu,

6.1.ç) Usulüne uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İpsala Belediye Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası İpsala Şubesi TR 98 0001 0004 1808 7477 4550 16 ıban no’lu hesabına yatırılması ve geçici teminat makbuzlarının/mektuplarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

6.1.d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

6.1.e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

6.1.f) İş Deneyim Belgeleri: Resmi Kurum veya Kuruluşlar ile Özel  Kuruluşlardan alınmış iş bu şartnamenin 2.4. maddesinde yer alan işin tahmini bedelinin % 50’si oranında tek sözleşmeye dayalı 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin (B) Üstyapı (Bina) İşleri III. Grup Bina İşleri yaptığına dair İş Deneyim Belgeleri kabul edilecektir. İş ortaklıklarında herhangi bir ortağın bu belgeyi sunması yeterlidir. Bu iş için İnşaat Mühendisliği diploması geçerli olacaktır.

6.1.g)  Kesinleşmiş Vergi ve SGK Prim Borcu olmadığını gösteren belge (ihale tarihinden en fazla 10 gün önce alınmış olması gerekir.)

6.1.h. İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuz,

İlan olunur.

İDARE

Mehmet KERMAN

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

trakya+gazetesi ipsala trakyagazetesi trakya+haberleri ipsala+haber ipsala+haberleri ipsala+gazeteleri
Yorumlar (0)
Son Haberler
Aksal,

Aksal," 28.Dönemde de Yeniden Aday Adayıyım"

30 Ocak 2023 11:10

İba’dan Milletvekilliği İçin Yeşil Işık

İba’dan Milletvekilliği İçin Yeşil Işık

30 Ocak 2023 11:06

Esetçe Kavşağında Kaza

Esetçe Kavşağında Kaza

30 Ocak 2023 11:02

"İpsala Nimetleri Daha Akılcı Değerlendirilmeli "İsimli Sunum Yapıldı

30 Ocak 2023 11:01

Dünya Gümrük Günü Kutlandı.

Dünya Gümrük Günü Kutlandı.

30 Ocak 2023 10:58

Çok Okunanlar
İpsala’da Okula Gitmeyen Öğrenciler Ziyaret Ediliyor

İpsala’da Okula Gitmeyen Öğrenciler Ziyaret Ediliyor

2.01.2023 14:28:32

OSB'miz Hayırlı Olsun.

OSB'miz Hayırlı Olsun.

2.01.2023 14:09:39

İlkdoğmuş,Tarım Kredi Fabrikası İçin Yer Tahsis Edildi

İlkdoğmuş,Tarım Kredi Fabrikası İçin Yer Tahsis Edildi

2.01.2023 14:16:22

İpsala HEM’den Rekor

İpsala HEM’den Rekor

2.01.2023 14:19:34

TYBB Edirne Şubesi’nden Necmi Sezer’e Teşekkür

TYBB Edirne Şubesi’nden Necmi Sezer’e Teşekkür

2.01.2023 14:31:30