AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR İPSALA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Paylaş
Tweetle
Paylaş

2020 yılı Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi ile Akaryakıt Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrınt

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İPSALA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2020 yılı Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi ile Akaryakıt Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/97530

 

1-İdarenin

a) Adı

:

İPSALA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Saraçilyas Mahallesi Cumhuriyet Meydani 5 22400 İPSALA/EDİRNE

c) Telefon ve faks numarası

:

2846161011 - 2846161078

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2020 yılı Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi ile Akaryakıt Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

100.000 litre motorin(diğer) 1.000 litre 95 oktan kurşunsuz benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİNE (OTTS) DAHİL EDİLEN ARAÇLARIN AKARYAKIT DEPOLARINA AKARYAKIT İSTASYONLARINDAN PEYDERPEY DOLUM YAPILACAKTIR.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİNE (OTTS) DAHİL EDİLEN ARAÇLARIN AKARYAKIT DEPOLARINA AKARYAKIT İSTASYONLARINDAN PEYDERPEY DOLUM YAPILACAKTIR.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan 1 gün sonra


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

16.03.2020 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İpsala Belediyesi Meclis Salonu


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
 2. A) İSTEKLİNİN 17.06.2004 TARİH VE 25495 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (EPDK) TARAFINDAN VERİLMİŞ İŞ BİTİMİ TARİHİNE KADAR GEÇERLİLİĞİ OLAN PİYASADA FAALİYET SÜRDÜREBİLECEĞİNE DAİR LİSANS BELGESİNİN ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ.
 3. B) YÜKLENİCİ, BAĞLI OLDUĞU AKARYAKIT DAĞITICISININ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ONAYLI OLMAK KAYDI İLE TÜRKİYE’DE BULUNAN OTTS’NE SAHİP AKARYAKIT İSTASYON LİSTESİNİ TEKLİFİ İLE BERABER İDARE’YE VERECEKTİR ( BU LİSTELERDEKİ İSTASYON SAYILARI İLE İLGİLİ OLARAK ÇELİŞKİYE DÜŞÜLEN DURUMLARDA İDARE, BİLGİLERİ TEYİT ETTİRECEKTİR VE BUNUN NETİCESİNDE İDARENİN TESPİT VE TEMİN ETTİĞİ SAYI VE LİSTELER GEÇERLİ OLACAKTIR. EDİRNE İLİ İPSALA İLÇESİNDE OTTS’NE KAYITLI EN AZ BİR AKARYAKIT İSTASYONU BİLDİRİLMESİ ZORUNLUDUR.)
 4. C) AKARYAKIT İSTASYONU AÇMA RUHSATI


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

trakya+gazetesi ipsala trakyagazetesi trakya+haberleri ipsala+haber ipsala+haberleri ipsala+gazeteleri
Yorumlar (0)