İHALE İLANI
Paylaş
Tweetle
Paylaş

KİLİTLİ PARKE, BAHÇE BORDÜRÜ VE BETON OLUK SATIN ALINACAKTIR

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi : 21

Yasal Kapsam : 13 b/3

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 270.489,00 - 2.066.004,00

Ortak Alım : Hayır

Sınır Değer : Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında

KİLİTLİ PARKE, BAHÇE BORDÜRÜ VE BETON OLUK SATIN ALINACAKTIR

İPSALA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İpsala İlçesinde Bulunan Yolların Yapılmasında Kullanılmak Üzere Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/127405

1-İdarenin

 1. a) Adresi : Saraçilyas Mahallesi Cumhuriyet Meydani 5 22400 İPSALA/EDİRNE
 2. b) Telefon ve faks numarası : 2846161011 - 2846161078
 3. c) Elektronik Posta Adresi : bldbaskan@ipsala.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 000,00 m2 8 cm kalınlığında Kilitli Parke 20.000,00 m Bahçe Bordürü 10.000,00 m

Beton Oluk

Ayrıntılı b ilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri : İpsala İlçe Sınırları İçerisi
 2. c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 1 (gün)

iş günü içerisinde peyder pey 31.12.2018 tarihine kadardır.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : İpsala Belediye Başkanlığı Saraçilyas Mah. Cumhuriyet Meydanı İpsala EDİRNE
 2. b) Tarihi ve saati : 04.2018 - 15:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması

halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter

tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İpsala Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İpsala Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 1. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan

istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel

üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 in ci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

trakya+gazetesi ipsala trakyagazetesi trakya+haberleri ipsala+haber ipsala+haberleri ipsala+gazeteleri
Yorumlar (0)